Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

High Performing School

Visie en uitgangspunten

IKC Den Dijk heeft een heldere visie, die is uitgewerkt in vier deelgebieden, visie op leren, visie op het leren organiseren, visie op professionaliteit en visie op veranderen. We beogen alle kinderen zoveel mogelijk eerlijke kansen te bieden, ongeacht hun sociaal-economische status. Door middel van een kennisrijk curriculum bereiden we leerlingen voor om actief en succesvol te kunnen participeren in de toekomstige maatschappij.

Visie op leren

Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het lange termijngeheugen terecht komen. Hierbij ligt onze focus vooral op het eigen maken van kennis. Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. Hoe leren werkt en hoe onze hersenen werken, weten we door op de hoogte te zijn van dat wat de wetenschap en de cognitieve psychologie zegt. In het leren laten we ons leiden door bewezen leerprincipes. Voorbeelden hiervan zijn: hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, gelijke kansen voor alle kinderen, oefenen en het geven van voortdurende feedback.

Visie op het leren organiseren

Op IKC Den Dijk organiseren we het leren op zo'n manier dat we al onze leerlingen optimaal kunnen laten leren. Onze visie op leren en wat de wetenschap zegt over effectieve organisatie van leren, is daarin leidend.

Alle leerkrachten gebruiken in de school dezelfde didactische principes bij het aanleren van kennis en vaardigheden. WE hanteren daarbij het expliciete directe instructiemodel ookwel EDI genoemd. We bieden een gegarandeerd, kennisrijk curriculum waarin hoge verwachtingen zijn van alle leerlingen. De leraar weet na de eerste (groeps-) instructie welke kinderen daarna nog gedifferentieerde ondersteuning nodig hebben. ICT wordt bij ons op school gebruik als middel om effectief te leren. Onze ICT-middelen zijn ondersteunend en up-to-date.

We evalueren de effecten van ons onderwijs door zowel formatief (tussentijds, ontwikkelingsgericht) als summatief (aan het eind) te toetsen. We bieden voor onze leerlingen een veilige en ordelijke omgeving die voorspelbaar is. Er is structuur, orde en regelmaat binnen de school. De schoolregels zijn duidelijk en eenduidig. Alle medewerkers gebruiken hetzelfde klassenmanagement, dezelfde regels en structuren. We werken nauw samen met ouders en organiseren ouderbijeenkomsten en overleg waardoor we samen de ontwikkeling van het kind bevorderen.

Visie op professionaliteit

Onze professionele en lerende cultuur kenmerkt zich doordat het leren van de professional/leerkracht centraal staat. Door de permanente cyclus van leren en verbeteren zorgen we ervoor dat we onze leerlingen beter laten leren en verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs. Leraren blijven continu onderzoeken en vergelijken tussen de eigen praktijk (evidence informed) en wetenschappelijk onderzoek (evidence based). De professionele cultuur stimuleert constant het vergroten van de kennis over onderwijs en didactiek bij de professional. We zijn actiegericht en tonen persoonlijk leiderschap en er is een hoge mate van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bij ons werken professionals intensief samen, stimuleren ze elkaars ontwikkeling door feedback te geven, samen te leren en gebruik te maken van elkaars kennis en kwaliteiten. We spreken dezelfde taal. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor het neerzetten van een professionele cultuur waarin betrouwbaarheid, aan afspraken houden, integriteit en verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Er is een positieve, constructieve sfeer doordat iedere medewerker zijn competenties en passie in kan zetten om de organisatiedoelstellingen te behalen.

 

Visie op veranderen

Op IKC Den Dijk zijn wij continu bezig met ontwikkelen (nieuwe doelen stellen), verbeteren (het nog beter doen) en vernieuwen (anders doen). We stellen onszelf steeds dezelfde vraag: "Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?" Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en bewust keuzes maken. 

Verandering vindt vooral plaats door professionalisering. Leraren zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en van de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de school. Door te werken in een team waar collectief actieonderzoek wordt gedaan, data worden verzameld en wetenschappelijk onderzoek wordt bestudeerd, werken we gezamenlijk aan de verbetering van het onderwijs. Door te evalueren, te borgen en elkaar aan afspraken te houden, bewaken we dat verandering constructief is en toegepast wordt in de praktijk.

We zorgen voor een stabiele basis met duidelijke routines in de school. Hierdoor is er tijd en ondersteuning voor alle professionals om te leren en continue ontwikkeling te realiseren.


Wat merkt uw kind van een High Performing School?

Kwalitatief goed onderwijsaanbod met begeleiding naar eigen behoefte.
Iedereen doet mee met de klassikale instructie en voor kinderen die de stof beheersen wordt er, in de klas, verdiepend werk aangeboden met een passende instructie.

Samenwerken: leren van de leraar en van elkaar
Door samen te werken en actief bezig te zijn met de lesstof leren de kinderen elkaar goed kennen en ontstaat er een klimaat in de klas waarin kinderen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement