Samen groeien naar volwassenheid
Integraal Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel

Kindcentrum Raad

IKC Den Dijk beschikt over een Kindcentrum Raad (KR). Dit is een samenwerkingsverband tussen de MR (medezeggenschapsraad) van de unit onderwijs en de oudercommissie van de Opvang. Zij vergaderen gezamenlijk en functioneren binnen de wettelijke kaders. De raad is een overlegorgaan dat op beleidsmatig terrein vergadert met de directie.

Onze IKC-raad beschikt over een eigen e-mailadres:
kr.dendijk@kiemuden.nl

De vergadering staan vermeld in de kalender op Klasbord en in de jaarkalender. 
De samenstelling van de KR en de notulen van de vergaderingen vindt u hieronder.

Oudergeleding unit onderwijs:

 Joëlle van Kilsdonk
Lotte van Thiel
Nicole de Vocht

Personeelsgeleding unit onderwijs:

Lisanne Arts
Petra van Ditmars
Kim van Duijnhoven

Oudergeleding unit opvang:

Marieke van Eeden
  

Personeelsgeleding unit opvang:

Nieke BoumansNotulen:

De notulen zijn te vinden op Klasbord, onder de pagina "links".

Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement